Propostes

El nostre compromís es fonamenta en:

  1. La transparència en la gestió dels diners, la fidelitat i coherència en el nostre ideari d’honestedat. Ens avalen 8 anys d’ètica i d’estar al marge de la pressió de la rajola.
  2. La Participació Ciutadana que respecta la voluntat popular en els grans projectes municipals, tot i consolidar els moviments socials per aconseguir un associacionisme potent.
  3. El creixement sostenible que afavoreix la integració del medi ambient dins de les polítiques socials de sanitat, de treball i d’habitatge.
  4. L’eficiència en la gestió dels pressupostos per aconseguir millorar els serveis públics i evitat el malbaratament dels diners de tots.
  5. La garantia d’estabilitat per governar com a única força integradora de voluntats, capaç de sumar esforços i evitar la paralització de l’Administració Local.

Sota estes premisses, hem el·laborat un programa electoral factible i perfectament realitzable, que gira sobre els següents eixos:

1. PARTICIPACIÓ VEÏNAL (Transparència en la gestió)

Volem assegurar el respecte a la voluntat popular: que el Poble vote els grans projectes municipals i no només una vegada cada quatre anys. Esta és l’essència de la democràcia.

– Crearem la regidoria de Participació ciutadana.

Publicarem trimestralment l’estat dels comptes de l’Ajuntament: diners arreplegats i com s’han gastat.

Desenrotllarem les estructures associatives (associacions de veïns, de consumidors, juvenils, ecologistes i d’altres), i facilitarem que participen de manera activa en l’elaboració de pressupostos, plans urbanístics, programes anuals d’actuació, gestió d’equipaments…

2. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

No volem un urbanisme depredador i que no resolga els problemes dels ciutadans. Volem un Puig verd, repectuós amb el medi ambient i solidari amb les generacions futures.

– Vetlarem perquè el nivell de creixement de sòl urbà i industrial s’adapte a les necessitats del nostre poble i no als interessos dels especuladors del sòl.

– Destinarem el sòl municipal urbanitzable a la promoció d’habitatge social i habitatge de lloguer. Més d’un 20% de cada actuació urbanística a VPO.

– Crearem un ecoparc i eliminarem els abocadors il·legals

– Implantarem l’ús d’energies renovables i software lliure en els edificis públics.

3. EDUCACIÓ I CULTURA

La cultura i l’educació contribueixen a crear una societat de benestar, veritablement participativa i tolerant.

El patrimoni del Puig ens identifica. Estem orgullosos del nostre passat. Mantenir-lo és assentar el futur sobre bases ben sòlides.

– Exigirem la construcció immediata de l’institut. No podem tolerar que el Puig continue sense un centre d’educació secundària, ni que el PSOE ni el PP es tiren la pilota contínuament l’un a l’altre.

– Fomentarem l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies: aules d’informàtica, connexions en xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a Internet…

– Prevenindrem la reserva de sòl urbà per a infraestructures educatives.

– Els pressupostos municipals han de ser ben generosos pel que fa a l’educació: el manteniment dels centres, el manteniment i la creació de centres 0-3 anys, que conjuguen la funció educativa amb la funció assistencial…

– Establirem convenis de col·laboració amb les associacions de pares i mares i crearem una escola de pares.

– Dotarem pressupostàriament i amb personal suficient el funcionament del gabinet psicopedagògic municipal.

– Protegirem com cal el patrimoni historicoartístic del Puig i el difondrem i promourem com a atracció turística i bé cultural. Portarem a terme el pla director i de protecció del Castell del Puig i recuperació etnològica, arqueològica i arquitectònica dels molins, tot adquirint-los per convertir-los en patrimoni dels pugencs.

4. EL PUIG, UN POBLE EMPRENEDOR

El model de poble que defensa el BLOC-EU pretén mantenir, modernitzar i facilitar la competitivitat dels xicotets i mitjans establiments comercials, amb la finalitat de preservar un teixit econòmic propi que actue com a dinamitzador de l’entorn urbà i que siga un dels principals generadors de riquesa i llocs de treball.

– Crearem un polígon de baixa intensitat, en consens amb les forces socials.

– Contribuirem d’una manera decidida a la creació de llocs de treball i també a la formació dels treballadors per tal de facilitar la seua adaptació a un món laboral en constant evolució. És des d’este plantejament que recolzarem totes aquelles iniciatives, ja siguen pròpies o externes, que contribuesquen a la desaparició d’un dels problemes socials que més preocupa a la població: l’atur.

Oposicions transparents per als llocs fixos i gestió amb criteris objectius de la borsa de treballs temporals.

5. IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL

Oferim solucions als problemes dels veïns: l’atenció de majors, els jardins d’infància, les polítiques d’igualtat, estaran basats en la solidaritat

Ampliarem l’espai utilitzat al centre de salut, per a donar noves prestacions: sala de rehabilitació, radiodiagnòstic, pediatria i altres serveis.

– Crearem una nova llar del jubilat adaptada a les necessitats reals del poble.

– Donarem resposta als casos de precarietat personal i social dels nostres majors amb pensions baixes.

– Obrirem el poliesportiu tot l’any, amb un programa d’activitats dirigides a la salut per a tota la població.

– Incrementarem les ajudes al desenvolupament i cooperació dins dels pressupostos municipals.

– Crearem una oficina de policia permanent a la platja per donar servei i seguretat a la mar.

Incrementarem la policia local.

6. AGRICULTURA

L’agricultura, al nostre poble, és més que una activitat econòmica. Manté un determinat entorn ambiental, territorial i social, però també una base alimentària, un paisatge i una cultura pròpia.

– Incentivarem el Consell Agrari Municipal com a ens administratiu de participació, assessorament, consulta i organització del sector agrari.

– Millorarem el manteniment de camins rurals. Crearem un cos especial de seguretat i protecció del món rural.

– Plantejàrem una urgent moratòria de noves llicències de transformació i moviments de terres per a noves finques agràries.

– Destinarem la recaptació de l’Import de Béns Immobles de naturalesa rústica (IBI) per a polítiques agràries.